Menu strony

Aktualności
kategoriami

Działalność GOPSu

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elekroniczna skrzynka podawcza

Statystyki

Dzisiaj wizyt: 15
Dzisiaj odsłon: 108
Ogółem wizyt: 241 534
Ogółem odsłon: 476 334

Goście: 6Aktywni użytkownicy: 1
Konto użytkownika
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Porozumienie o współpracy partnerskiej

 

 

    Porozumienie Partnerskie o współpracy partnerskiej na terenie Gminy Miękinia zostało zawiązane w dniu 8 czerwca 2008r., podczas imprezy zorganizowanej dla osób i dzieci niepełnosprawnych w ramach projektu socjalnego pod nazwą „Spotkajmy się na Leśnej Ścieżce”.

 

 

 Porozumienie o współpracy partnerskiej 

 

POROZUMIENIE

 

Z dnia 8 czerwca 2008 r.

 

O współpracy partnerskiej

W ramach PARTNERSTWA LOKALNEGO na rzecz niepełnosprawnych, starszych i samotnych mieszkańców Gminy Miękinia

pomiędzy

 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miękini przy ul. Kościuszki 41 zwanym dalej Liderem, reprezentowanym przez: Monikę Międzyrzecką – Kierownika,

 

a

Publicznym Przedszkolem, z siedzibą w Miękini przy ul. Szkolnej 2,

zwanym dalej Partnerem nr 1, reprezentowanym przez: Wandę Mitkiewicz – Dyrektora

 

oraz

Powiatowym Urzędem Pracy, z siedzibą w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej,

zwanym dalej Partnerem nr 2, reprezentowanym przez: Halinę Semegen – Dyrektora,

 

oraz

Komendą Powiatową Policji, z siedzibą w Środzie Śląskiej przy ul. Św. Andrzeja,

zwanym dalej Partnerem nr 3, reprezentowanym przez: Andrzeja Słowika - Komendanta,

 

oraz

Zespołem Szkół, z siedzibą w Miękini przy ul. Szkolnej 2,

zwanym dalej Partnerem nr 4, reprezentowanym przez: Zofię Miciak – Dyrektora,

 

oraz

Gminą Miękinia, z siedzibą w Miękini przy ul. Kościuszki 41,

zwanym dalej Partnerem nr 5, reprezentowanym przez : Jana Mariana Grzegorczyna - Wójta Gminy,

 

oraz

Warsztatami Terapii Zajęciowej, z siedzibą w Środzie Śląskiej przy ul. Kilińskiego 30,

zwanym dalej Partnerem nr 6, reprezentowanym przez: Alicję Winiarską – p.o. Kierownika,

 

oraz

LAMAR-em, z siedzibą we Wrocławiu, Bielany Wrocławskie, ul. Liliowa 4,

zwanym dalej Partnerem nr 7, reprezentowanym przez: Marka Arendarczyka - Właściciela,

 

oraz

Prywatnym Domem Pomocy dla Osób Starszych „ Maria ”, z siedzibą w Miękini przy ul. Mrozowskiej 1A,

zwanym dalej Partnerem nr 8, reprezentowanym przez: Marię Wycisk - Właściciela

 

oraz

Samorządowym Ośrodkiem Kultury, z siedzibą w Miękini przy ul. Kościuszki 41,

zwanym dalej Partnerem nr 9, reprezentowanym przez: Violettę Kita - Dyrektora

 

oraz

Nadleśnictwem Miękinia, z siedzibą w Miękini przy ul. Sportowej 2,

zwanym dalej Partnerem nr 10, reprezentowanym przez: Waldemara Zarembę – Nadleśniczego

 

oraz

Zespołem Szkół w Lutyni, z siedzibą w Lutyni przy ul. Szkolnej 7,

zwanym dalej Partnerem nr 11, reprezentowanym przez: Jadwigę Rybacką - Dyrektora

 

 

Preambuła

 

Intencją Partnerów niniejszego porozumienia jest wspólne działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i samotnych.

 

Partnerzy postanawiają:

Podjąć i rozszerzać współpracę w ramach Partnerstwa na rzecz niepełnosprawnych, starszych i samotnych mieszkańców Gminy Miękinia.

Partnerzy ufają, że Partnerstwo przyczyni się do stworzenia i realizacji wspólnych działań przy wykorzystaniu pełni możliwości zawodowych Sygnatariuszy Partnerstwa oraz do zintegrowania działań i utrwalania a także rozwijania współpracy pomiędzy samorządem lokalnym, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz podejmowania i realizowania wspólnych przedsięwzięć.

 

§ 1

 

Niniejsze porozumienie dotyczy zasad współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i samotnych, wynikających z realizacji zadań w ramach wzajemnych potrzeb.

 

§ 2

 

Cel partnerstwa

 

Celem porozumienia jest rozwój Partnerstwa Lokalnego i skuteczne działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i samotnych - mieszkańców Gminy Miękinia

 

 

§ 3

 

Zakres odpowiedzialności Stron Partnerstwa Lokalnego

 

Strony umowy ponoszą odpowiedzialność za prawidłową realizację działań określonych poniżej, każda w części i zakresie określonym w niniejszym porozumieniu, zgodnie z ustaleniami indywidualnymi.

 

§ 4

 

Zakres odpowiedzialności Lidera

 

Partnerzy zgodnie ustalają, że Liderem Partnerstwa Lokalnego na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i samotnych – mieszkańców Gminy Miękinia jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini, z siedzibą przy ul. Kościuszki 41.

 

Lider Partnerstwa odpowiedzialny jest w szczególności za :

 

 1. reprezentowanie Partnerów w kontaktach z Instytucją Pośredniczącą oraz reprezentacja Partnerstwa Lokalnego wobec osób trzecich, w zakresie działań Partnerstwa,

 2. zapewnienie prawidłowości działania Partnerstwa, zarządzanie Partnerstwem Lokalnym,

 3. gromadzenie, a następnie archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją działań Partnerstwa Lokalnego,

 4. zapewnienie sprawnej komunikacji i przepływu informacji pomiędzy Partnerami,

 5. realizację projektów socjalnych na rzecz Beneficjentów Partnerstwa,

 6. inicjowanie działań na rzecz integracji Partnerów i Beneficjentów Partnerstwa,

 7. kontrolę i monitorowanie realizacji Partnerstwa Lokalnego,

 8. realizację programów umożliwiających pozyskanie dodatkowych środków na rzecz Beneficjentów Partnerstwa,

 9. promocję Partnerstwa Lokalnego będącego przedmiotem porozumienia,

 10. pomoc psychologiczną i prawną Beneficjentom Partnerstwa Lokalnego.

 

§ 5

 

Zakres obowiązków Partnerów w związku z realizacją zadań Partnerstwa Lokalnego

 

Strony ustalają następujący podział zadań między Partnerami w porozumieniu :

 

Partner nr 1

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE w MIĘKINI

 

Jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań w zakresie partnerstwa lokalnego :

 • umożliwienie i wspólna realizacja wraz z Liderem Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”,

 • czynne uczestnictwo w imprezach i spotkaniach organizowanych przez Lidera iPartnerów na rzecz Beneficjentów porozumienia (od strony merytorycznej),

 • umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym czynnego udziału w zajęciach Publicznego Przedszkola w Miękini,

 • propagowanie wśród dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Miękini zasad integracji i poszanowania osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych,

 • promocja Partnerstwa Lokalnego będącego przedmiotem porozumienia.

 

Partner nr 2

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

 

Jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań w zakresie partnerstwa lokalnego :

 • aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Miękinia - beneficjentów Partnerstwa Lokalnego,

 • obsługa internetowej poczty zaufania w zakresie doradztwa zawodowego,

 • kierowanie na staż absolwencki do gminnych jednostek działających bezpośrednio lub pośrednio na rzecz Beneficjentów Partnerstwa (w ramach posiadanych środków finansowych),

 • wspólna realizacja prac społeczno – użytecznych na rzecz mieszkańców Gminy Miękinia,

 • promocja Partnerstwa Lokalnego będącego przedmiotem porozumienia.

 

Partner nr 3

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

 

Jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań w zakresie Partnerstwa Lokalnego:

 • wspólne działanie z Liderem na rzecz beneficjentów z ramach akcji „Zima”,

 • wspólna realizacja projektów socjalnych na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, przeciwdziałania alkoholizmowi wśród mieszkańców Gminy Miękinia,

 • czynne uczestnictwo w organizacji imprez na rzecz Beneficjentów Partnerstwa,

 • działanie na rzecz przełamywania barier społeczeństwa w stosunku do policjantów

Przyjazny dzielnicowy”,

 • umożliwienie udzielania porad przez dzielnicowych w siedzibie Punktu Konsultacyjnego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini,

 • promocja Partnerstwa Lokalnego będącego przedmiotem porozumienia.

 

Partner nr 4

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIĘKINI

 

Jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań w zakresie Partnerstwa Lokalnego :

 • działania w zakresie realizacji zadania „Wolontariat Młodzieży Szkolnej” na rzecz Beneficjentów projektu,

 • wskazywanie dzieciom i młodzieży szkolnej form aktywnego i konstruktywnego spędzania czasu wolnego przy zachowaniu poszanowania osób niepełnosprawnych, starszych i samotnych,

 • czynny udział w organizacji imprez na rzecz Beneficjentów Partnerstwa (wolontariat uczniowski),

 • pomoc psychologiczna i pedagogiczna na rzecz dzieci i ich rodzin, Beneficjentów Partnerstwa,

 • promocja Partnerstwa Lokalnego będącego przedmiotem porozumienia.

 

 

Partner nr 5

GMINA MIĘKINIA

 

Jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań w zakresie Partnerstwa Lokalnego :

 • udostępnianie pomieszczeń na realizację spotkań i imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym w zakresie zadań Partnerstwa lokalnego,

 • pomoc merytoryczna i finansowa w sporządzaniu i realizacji wniosków przez gminne jednostki organizacyjne działające bezpośrednio i pośrednio na rzecz beneficjentów Partnerstwa, będących partnerami w niniejszym porozumieniu,

 • podejmowanie wspólnych działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w środowisku - mieszkańców Gminy Miękinia,

 • promocja Partnerstwa Lokalnego będącego przedmiotem porozumienia.

 

Partner nr 6

WARSZTATY TERAPII ZAJĄCIOWEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

 

Jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań w zakresie Partnerstwa Lokalnego :

 • umożliwienie udziału niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miękinia w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej w Środzie Śląskiej (w ramach wolnych miejsc),

 • czynny udział w imprezach inicjowanych przez partnerów niniejszego porozumienia na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miękinia,

 • pomoc psychologiczna dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i ich rodzin - mieszkańców Gminy Miękinia - Beneficjentów Partnerstwa Lokalnego,

 • promocja Partnerstwa Lokalnego będącego przedmiotem porozumienia.

 

Partner nr 7

LAMAR-SPRZĘT REHABILITACYJNY

 

Jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań w zakresie Partnerstwa Lokalnego :

 • czynny udział w organizacji imprez na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miękinia,

 • udzielanie informacji o ulgach i innych uprawnieniach w zakresie możliwości pozyskania środków finansowych na rzecz osób niepełnosprawnych,

 • organizowanie wspólnie z Lideremspotkań z mieszkańcami Gminy Miękinia, zainteresowanych zakupem sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego oraz innych urządzeń umożliwiających sprawne funkcjonowanie Beneficjentów Partnerstwa Lokalnego,

 • promocja Partnerstwa Lokalnego będącego przedmiotem porozumienia.

Partner nr 8

PRYWATNY DOM POMOCY DLA OSÓB STARSZYCH „MARIA” W MIĘKINI

 

Jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań w zakresie Partnerstwa Lokalnego :

 • umożliwienie mieszkańcom Domu udziału w imprezach integracyjnych, spotkaniach na rzecz informowania o przysługujących ulgach i uprawnieniach oraz możliwość zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego,

 • czynne uczestnictwo w działaniach na rzecz Beneficjentów Partnerstwa Lokalnego,

 • promocja Partnerstwa Lokalnego będącego przedmiotem porozumienia.

 

Partner nr 9

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY W MIĘKINI

 

Jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań w zakresie Partnerstwa Lokalnego :

 • czynne uczestnictwo w imprezach lokalnych i ponadlokalnych organizowanych przez Partnerów porozumienia na rzecz beneficjentów Partnerstwa,

 • umożliwienie udziału w imprezach i spotkaniach osobom niepełnosprawnym mieszkającym na terenie Gminy Miękinia,

 • umożliwienie udziału beneficjentom Partnerstwa w konkursach organizowanych przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini,

 • umożliwienie dzieciom beneficjentów porozumienia udziału w półkoloniach i wyjazdach organizowanych na rzecz dzieci i młodzieży podczas dni wolnych od zajęć szkolnych,

 • wspólne przygotowanie i realizacja projektówna rzecz Beneficjentów Partnerstwa Lokalnego,

 • promocja Partnerstwa Lokalnego będącego przedmiotem porozumienia.

 

Partner nr 10

NADLEŚNICTWO MIĘKINIA

 

Jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań w zakresie Partnerstwa Lokalnego:

 • umożliwienie organizacji spotkań i imprez lokalnych oraz ponadlokalnych na rzecz Beneficjentów Partnerstwa Lokalnego na terenie szkółki leśnej w Mrozowie,

 • czynny udział merytoryczny pracowników Nadleśnictwa w organizacji w/w spotkań i imprez (w ramach edukacji leśnej),

 • umożliwienie pozyskania drewna opałowego na rzecz klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini w ramach akcji „Zima”,

 • informowanie Lidera Partnerstwa Lokalnego oraz Partnera nr 3 o przebywaniu na terenach należących do Lasów Państwowych osób niepełnosprawnych, starszych lub bezdomnych, których obecność może zagrażać ich życiu lub zdrowiu oraz życiu lub zdrowiu innych ludzi,

 • edukacja leśna na rzecz dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Gminy Miękinia z uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

 • promocja Partnerstwa Lokalnego będącego przedmiotem porozumienia.

 

 

 

 

 

Partner nr 11

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUTYNI

 

Jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań w zakresie Partnerstwa Lokalnego :

 • wskazywanie dzieciom i młodzieży szkolnej form aktywnego i konstruktywnego spędzania czasu wolnego przy zachowaniu poszanowania osób niepełnosprawnych, starszych i samotnych,

 • czynny udział w organizacji imprez na rzecz Beneficjentów Partnerstwa (wolontariat uczniowski),

 • pomoc psychologiczna i pedagogiczna na rzecz dzieci i ich rodzin, Beneficjentów Partnerstwa,

 • promocja Partnerstwa Lokalnego będącego przedmiotem porozumienia.

 

 

§ 6

Porozumienie może zostać rozszerzone o innych Partnerów oraz inne zadania związane ze współpracą jednostek sektora państwowego i prywatnego, w szczególności zadań związanych z realizacją Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Miękinia.

Wszelkie zmiany w zapisach wymagają zgody Partnerów niniejszego porozumienia.

 

§ 7

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

 

§ 8

Niniejsze porozumienie nie pociąga za sobą zobowiązań finansowych dla żadnej ze stron.

 

§ 9

Zmiany i uzupełnienia porozumienia wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Porozumienie sporządzono w dwunastu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§11

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.Aneks 1 do porozumienia z dnia 08 czerwca 2008r. o współpracy partnerskiejw ramach PARTNERSTWA LOKALNEGO na rzecz niepełnosprawnych, starszych i samotnych mieszkańców Gminy Miękinia zawarty w dniu 17.11.2009r.

Aneks 2 do porozumienia z dnia 08 czerwca 2008r.dot. współpracy partnerskiej w ramach PARTNERSTWA LOKALNEGO na rzecz niepełnosprawnych, starszych i samotnych mieszkańców Gminy Miękinia, zawarty w dniu 10.12.2010r.

 admin, 07-08-2012, odsłon: 3091

Szukaj w serwisie 

  

          

 

          www.brpd.gov.pl

 

 

 

Obudź czujność
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Facebook

 

Website engine's code is WebMan
Generowanie strony [s]: 0.0687