Menu strony

Aktualności
kategoriami

Działalność GOPSu

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elekroniczna skrzynka podawcza

Statystyki

Dzisiaj wizyt: 92
Dzisiaj odsłon: 169
Ogółem wizyt: 201 820
Ogółem odsłon: 376 874

Goście: 4Aktywni użytkownicy: 1
Konto użytkownika
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1000,00zł na jedno dziecko. 

 

Jeżeli dziecko urodziło się, zostało objęte opieką prawną lub przysposobione po 31 grudnia 2012 roku warunkiem przyznania świadczenia jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego w kwocie 1922,00 zł. na osobę. Podstawą do obliczenia kryterium dochodowego są na chwilę obecną dochody za 2013r. W przypadku złożenia wniosku po 1 listopada 2015r. - do obliczenia kryterium dochodowego wymaganbe będą dochody za rok 2014.

Zapomoga przysługuje:

 • 1) matce lub ojcu dziecka;
 • 2) opiekunowi prawnemu dziecka; 
 • 3) opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

Przyznanie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia.

 

Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

 

Osoby ubiegające się od dnia 01 listopada 2009r. o wypłatę dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia się dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia  ciąży do porodu.

 

Świadczenia  zdrowotne powinny być udzielane kobiecie w ciąży co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży.

 

Powyższe nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka,a także do osób, które przysposobiły dziecko.

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie wchodzi aktualnie w zakres przedmiotowy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W związku z tym, wykonywanie pracy za granicą przez jednego z rodziców nie ma znaczenia dla właściwości organu do wydania decyzji w sprawie.

 

Składanie wniosku i ustalenie prawa

 

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują na wniosek- w drodze decyzji administracyjnej.

Formularze wniosków oraz załączników do wniosku niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń udostępnia GOPS. Można je również pobrać z zakładki : Wnioski i Formularze

 

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami

W przypadku, gdy :

1) został złożony nieprawidłowo wypełniony wniosek- podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania,

2) osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów- podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów.

Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku

 

WSZYSCY WNIOSKODAWCY:

 •  - Wypełniony wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi.
 •  - Zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu - wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka.
 • -  Akt urodzenia dziecka(-ci) (oryginał +kopia).
 •  - Dowód osobisty wnioskodawcy (oryginał + kopia).
 •  - Dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka, datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną (np. kopia postanowienia sądowego - oryginał do wglądu lub zaświadczenie) - dot. wyłącznie dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną.

 

WNIOSKODAWCY, KTÓRYCH DZIECI URODZIŁY SIĘ PO 31 GRUDNIA 2012

LUB KTÓRZY PRZYSPOSOBILI DZIECKO PO TEJ DACIE DODATKOWO DO WNIOSKU MUSZĄ DOŁĄCZYĆ (w zależności od sytuacji):

 •  -Zaświadczenie Urzędu Skarbowego (oryginał) lub oświadczenie o dochodzie za rok 2013 każdego pełnoletniego członka rodziny. Jeżeli członek rodziny prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym oświadczenie o dochodzie za 2013 rok.
 •  -Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym wszystkich członków rodziny za 2013 rok.
 •  - Zaświadczenie (z ZUS, od pracodawcy) lub oświadczenie członków rodziny zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2013 (faktycznie odprowadzonych) - (oryginał). Jeżeli wnioskodawca ma zasądzone alimenty na rzecz dziecka (dzieci), należy dostarczyć odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia awierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem (oryginał + kopia).
 •  - Zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów roku 2013 (jeżeli postępowanie egzekucyjne było prowadzone a otrzymana kwota alimentów jest niższa niż ta wynikająca z wyroku) (oryginał). Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2013 lub po tym roku utraciła dochód należy obligatoryjnie dostarczyć dokumenty do utraty dochodu:
 •  - uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego - zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT 11 z zakładu pracy za 2013 rok,
 •  - utrata prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy - oświadczenie i PIT za 2013 z PUP,
 •  - utrata zatrudnienia ze stosunku pracy - świadectwo pracy i PIT 11 za 2013 rok,
 •  - utrata zatrudnienia z umowy zlecenia - zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia i PIT 11 za 2013 rok,
 •  - utrata zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie organu emerytalno - rentowego i PIT za 2013 rok wystawiony przez ten organ,
 •  - wyrejestrowanie działalności gospodarczej - decyzja o wykreśleniu z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz - w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych - kopia PIT 36 za 2013 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego,
 • - utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2013 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie),
 • - utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń - akt zgonu (oryginał + kopia).
 •  

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2013 uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu w 2013 roku. Chodzi tu o dochody, których członek rodziny nie osiągał przez cały okres 12 miesięcy w 2013 roku.

 

Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć:

 •  - zakończenie urlopu wychowawczego (zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o powrocie do pracy i PIT 11 za 2013 rok),
 •  - uzyskanie prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy - oświadczenie,
 •  - uzyskanie zatrudnienia - stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa zlecenie (umowa i PIT 11 za 2013 rok),
 •  - uzyskanie zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie lub decyzja organu emerytalno - rentowego i PIT za 2013 rok wystawiony przez ten organ,
 •  - rozpoczęcie działalności gospodarczej - decyzja o wpisie do ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, oświadczenie o formie rozliczania (zasady ogólne, karta podatkowa, ryczałt) oraz w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych kopia PIT 36 za 2013 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego,
 •  - uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, decyzja lub zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2013 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie),

 

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2013 uzyskała dochód (źródła uzyskanego dochodu podane w punkcie powyżej) i osiąga go do chwili obecnej należy ten fakt zgłosić OBLIGATORYJNIE. Do wniosku oprócz dokumentu potwierdzającego datę uzyskania dochodu (umowa o pracę, zaświadczenie, decyzja innego organu) należy dołączyć zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany a przy działalności gospodarczej oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność.ewelina, 30-08-2012, odsłon: 2888

Szukaj w serwisie 

  

          

 

          www.brpd.gov.pl

 

 

 

Obudź czujność
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Facebook

 

Website engine's code is WebMan
Generowanie strony [s]: 0.0173