Menu strony

Aktualności
kategoriami

Działalność GOPSu

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elekroniczna skrzynka podawcza

Statystyki

Dzisiaj wizyt: 94
Dzisiaj odsłon: 217
Ogółem wizyt: 201 822
Ogółem odsłon: 376 922

Goście: 2Aktywni użytkownicy: 1
Konto użytkownika
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE


Świadczenie pielęgnacyjne

 

przysługuje w wysokości 520,00zł miesięcznie. Od dnia 1 lipca świadczenie pielęgancyjne przysługuje w wysokości 620,00 zł.

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 

Od 1 stycznia 2010r. przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego natomiast od dnia 1 stycznia 2013r. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 

 • 1) matce albo ojcu,
 • 2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • 3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • 4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 

 • 1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • 2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • 3) nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.”,

 

1b. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 

 • nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.”,

 

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 

 • 1)osoba sprawująca opiekę:
 • a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
 • b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłu opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego
 • 2)osoba wymagająca opieki:
 • a)pozostaje w związku małżeńskim,
 • b)została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
 • 3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury
 • 4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego
 • 5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego
 • 6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Składanie wniosku i ustalenie prawa

 

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują na wniosek- w drodze decyzji administracyjnej.

Formularze wniosków oraz załączników do wniosku niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń udostępnia GOPS. Można je również pobrać z zakładki : Wnioski i Formularze

 

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami

W przypadku, gdy :

 

 • 1)został złożony nieprawidłowo wypełniony wniosek- podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania,
 • 2) osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów- podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów.

Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności samotnego wychowywania dziecka, albo okoliczności związanych z ustaleniem prawa do świadczenia pielęgnacyjnego- organ właściwy do wypłaty może przeprowadzić wywiad.Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnegoustala się na czas nieokreślony- chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do tych świadczeń ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

 

Jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego- prawo do wnioskowanego świadczenia ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

 

W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia- prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia,

jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych świadczeń oraz złożyła wniosek o ustalenie:

 

 • 1) niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia i
 • 2) prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku

 

Do wniosku o świadczenie pielęgnacyjne należy dołączyć:

 

 • 1) orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka,
 • 2) dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne,
 • 3) zaświadczenie albo oświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
 • 4) inne dokumenty, w tym oświadczenia , niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjneg
 • 5) upoważnienie z numerem konta bankowego do przelania świadczeń

 

 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

 

Wypłata

 

Świadczenia rodzinne wypłaca się do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie.

W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń po 10 dniu miesiąca - świadczenia za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.ewelina, 25-02-2013, odsłon: 1746

Szukaj w serwisie 

  

          

 

          www.brpd.gov.pl

 

 

 

Obudź czujność
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Facebook

 

Website engine's code is WebMan
Generowanie strony [s]: 0.0261