Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

ul. Kościuszki 18A, 55-330 Miękinia

 

Ponowny nabór na stanowisko- Pracownik socjalny

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini ponownie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy.

Rodzaj umowy: umowa o pracę

WYMAGANIA WARUNKUJĄCE DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NABORZE

1.Posiadanie obywatelstwa polskiego.
2.Ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych.
3.Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
4.Nieposzlakowana opinia.
5.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
6.Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

1.Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2023, poz. 901 z późn.zm.) tj.: posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub do 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków; pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków wskazanych powyżej.

2.Znajomość przepisów prawa z zakresu działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .
3.Znajomość obsługi komputera.
4.Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy.
5.Umiejętność skutecznego komunikowania.
6.Umiejętność pracy w zespole.

7. Prawo jazdy kat.B

 

WYMAGANIA DODATKOWE

1.Samodzielność.
2.Odpowiedzialność.
3.Rzetelność i dokładność.

 

WARUNKI PRACY

 • praca biurowa, przy komputerze łączona z pracą w terenie,

 • wyjazdy służbowe, szkolenia,

 • praca przy sztucznym/naturalnym oświetleniu,

 • bariery architektoniczne: budynek nie jest wyposażony w windę, jeden podjazd przed wejściem do budynku.

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

 

1.Praca socjalna.
2.Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.
3.Udzielenie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy dotyczące trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.
4.Udzielenie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
5.Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób rodzin, grup i środowisk społecznych.
6.Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.
7.Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu  oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

WYMAGANE DOKUMENTY

1.Życiorys (nie zawierający wizerunku kandydata) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
2.List motywacyjny.
3.Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów).
4.Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
5.Podpisane pisemne oświadczenie  o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne.
6.Podpisane pisemne oświadczenie  o posiadaniu obywatelstwa polskiego i ukończeniu 18 roku życia.

7. Kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz o zapoznaniu się z informacją o przysługujących na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 prawach. W przypadku przekazania danych przekraczających Kodeks Pracy prosimy o złożenie dodatkowej zgody na ich przetwarzanie.,

9.Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. (dotyczy kandydatów, którzy zamierzają korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.)

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

1 ETAP: Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.

2 ETAP: Test wiedzy wybranych kandydatów w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini przy ulicy Kościuszki 18 A, 55-330 Miękinia

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w sposób telefoniczny.

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń tut. Ośrodka oraz na stronie internetowej BIP GOPS w Miękini

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini lub pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini, ul. Kościuszki 18A, 55- 330 Miękinia w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko Pracownik socjalny”, w terminie do dnia

20 maja 2024 r. (liczy się data wypływu do tutejszego Ośrodka)

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Uwaga:O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 1. Oferty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy o pracę z wybranym kandydatem.

 2. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini

mgr Monika Międzyrzecka

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini
ul. Kościuszki 18A
55-330 Miękinia
NIP: 913-13-10-728
tel. 71 317 85 56 lub 71 736 08 50
fax. 71 736 08 58
e-mail: gops@gops.miekinia.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@gops.miekinia.pl

Dane są przetwarzane w celu naboru i rekrutacji nowych pracowników.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie(art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 3 miesiące od zakończenia rekrutacji lub an podstawie odrębnych przepisów w przypadku zatrudnienia

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i Kodeksu Pracy

Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

Podanie przez Państwo danych w zakresie wynikającym z art.221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

 

 

 

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy

Utworzono dnia 23.04.2024, 09:38

Informacje

Liczba wyświetleń: 17
Utworzono dnia: 23.04.2024
Dokument wprowadził:
Dominika Dudek
Dokument opublikował:
Dominika Dudek
Dokument wytworzył:
Dominika Dudek
Wytworzono:
23.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
GOS Miękinia

Historia publikacji

 • 23.04.2024 09:38, Dominika Dudek
  Dodanie załącznika: Kwestionariusz osobowy
 • 23.04.2024 09:38, Dominika Dudek
  Dodanie dokumentu: Ponowny nabór na stanowisko- Pracownik socjalny