Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

ul. Kościuszki 18A, 55-330 Miękinia

 

Zapytanie- materiały biurowe i papier ksero

Miękinia 06.12.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękinia.


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie dostawy galanterii biurowej i artykułów papierniczych oraz papieru ksero na potrzeby GOPS Miękinia

1. Przedmiot zamówienia, w tym inne istotne warunki udzielania zamówienia:

dostawa galanterii biurowej i artykułów papierniczych oraz papieru ksero w roku 2023 na potrzeby GOPS Miękinia.

Na podstawie niniejszego postępowania będą rozpatrywane odrębnie oferty na artykuły papiernicze i galanterię biurową oraz na papier ksero. W związku z tym umowy podpisane zostaną z wykonawcami oferującymi najkorzystniejszą cenowo ofertę, co dopuszcza możliwość podpisania każdej z umów z innym wykonawcą. Projekt umowy zostanie udostępniony na żądanie oferenta na każdym etapie postępowania.

Złożenie oferty oznacza akceptację wyżej wymienionych warunków.

2. Warunki stawiane Wykonawcy:

1) termin dostawy do 3 dni roboczych,

2) forma płatności - przelew w terminie minimum 14 dni od złożenia faktury.

3. Termin realizacji zamówienia:

od 1.01.2023r do 31.12.2023r.

4. Kryteria oceny:

100% cena:

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

5. Osoba uprawniona do kontaktów:

Dominika Dudek tel. 71 736 08 50 e-mail: gops@gops.miekinia.pl

6. Ofertę należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2022 roku w formie:

1) pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: ul. Kościuszki 18 A, 55-330 Miękinia

lub

2) w wersji elektronicznej na adres e-mail: gops@gops.miekinia.pl

7. W ofercie należy wskazać

1) informację dotyczącą warunków płatności,

2) informację dotyczącą terminów i kosztów dostawy,

3) informacji dotyczącej sposobu składania zamówienia.

8. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzu sporządzonym przez Wykonawcę, pod warunkiem, że jego treść odpowiadać będzie Formularzowi oferty określonemu przez Zamawiającego.

9. Zamawiający, zastrzega sobie prawo zmiany treści zapytania ofertowego. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie ogłoszona w taki sam sposób, w jaki upubliczniono zapytanie.

10.Dopuszcza się możliwość negocjacji złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skierowania ponownego zapytania ofertowego lub zaproszenia do negocjacji do Wykonawców, nie więcej niż trzech, którzy złożyli w kolejności najkorzystniejsze oferty.

11. Zamawiający może odrzucić ofertę:

1) która nie spełnia warunków zapytania ofertowego,

2) która wpłynęła po terminie określonym w zapytaniu.

12. Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich wymienionych kryteriów oceny.

13. W przypadku gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawce dokumentów jest niepełna lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w Zapytaniu, Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.

14.Zamawiającemu przysługuje prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, jak i po jej wyborze do czasu zawarcia umowy.

15. Wykonawca akceptuje warunki zastrzeżone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.


 

W załączeniu

1 Wzór oferty

 

                                                                                                                                                                                    Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini

                                                                                                                                                                                                           mgr Monika Międzyrzecka


 

Klauzula informacyjna zamówienia których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r, str.1), dalej „RODO” informujemy, że:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini
ul. Kościuszki 18 A
55-330 Miękinia
NIP: 913-13-10-728
tel. 71 317 85 56 lub 71 736 08 50
fax. 71 736 08 58
e-mail: gops@gops.miekinia.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@gops.miekinia.pl

Dane są przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

Dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi nadzoru nad oprogramowaniem przetwarzającym dane.

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 5 lat od zakończenia postępowania lub 10 lat w przypadku zawarcia umowy o realizację zamówienia.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- prawo zamówień publicznych dalej „Pzp”

Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 130 000 złotych netto.

W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

Załączniki:

Informacja dot. wyboru Wykonawcy

Utworzono dnia 21.12.2022, 11:15
(.doc) 30 KB

Wzór oferty

Utworzono dnia 06.12.2022, 09:09
(.doc) 40KB

Informacje

Liczba wyświetleń: 110
Utworzono dnia: 06.12.2022
Dokument wprowadził:
Dominika Dudek
Dokument opublikował:
Dominika Dudek
Dokument wytworzył:
Dominika Dudek
Wytworzono:
06.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
GOPS Miękinia

Historia publikacji

  • 21.12.2022 11:15, Dominika Dudek
    Dodanie załącznika: Informacja dot. wyboru Wykonawcy
  • 06.12.2022 09:09, Dominika Dudek
    Edycja załącznika: Wzór oferty
  • 06.12.2022 09:09, Dominika Dudek
    Dodanie załącznika: Wzóe oferty