Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

ul. Kościuszki 18A, 55-330 Miękinia

 

Zapytanie- usługi pocztowe w roku 2023

Miękinia 08.12.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękinia.


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie świadczenie usług pocztowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini w roku 2023.

1. Przedmiot zamówienia, w tym inne istotne warunki udzielania zamówienia:

 1. Zamawiający zamierza korzystać z usług pocztowych polegających na odbiorze przesyłek listowych ze swojej siedziby (w godzinach od 1100 do 1400) lub z siedziby wykonawcy( w przypadku gdy wykonawca posiada siedzibę w miejscowości Miękinia) oraz ich dostarczenia do adresatów.

 2. Zamawiający zamierza korzystać z w/w usług w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 3. Zamawiający informuje, że wymaga bezgotówkowego systemu rozliczania za wykonane usługi „z dołu”.

2. Warunki stawiane Wykonawcy:

Zamawiający wymaga wykonywania przez Wykonawcę usług potwierdzenia odbioru w postaci dostarczania w/w potwierdzenia Zamawiającemu w formie pisemnej (np.: druk potwierdzenia odbioru/ list przewozowy). Zamawiający korzysta z druków Wykonawcy oraz własnych zgodnych z obowiązującą w tym zakresie Polską Normą PN-T-85005 z grudnia 2000r. Zamawiający korzysta z własnego potwierdzenia odbioru w przypadku przesyłek w trybie przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego

3. Termin realizacji zamówienia:

od 1.01.2023r do 31.12.2023r.

4. Kryteria oceny:

100% cena:

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

5. Osoba uprawniona do kontaktów:

Dominika Dudek tel. 71 736 08 50 e-mail: gops@gops.miekinia.pl

6. Ofertę należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2022 roku w formie:

1) pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: ul. Kościuszki 18 A, 55-330 Miękinia

lub

2) w wersji elektronicznej na adres e-mail: gops@gops.miekinia.pl

7. Do oferty należy dołączyć

1)propozycję umowy o świadczenie przedmiotowych usług dla Zamawiającego w roku 2023.

8. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzu sporządzonym przez Wykonawcę, pod warunkiem, że jego treść odpowiadać będzie Formularzowi oferty określonemu przez Zamawiającego.

9. Zamawiający, zastrzega sobie prawo zmiany treści zapytania ofertowego. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie ogłoszona w taki sam sposób, w jaki upubliczniono zapytanie.

10.Dopuszcza się możliwość negocjacji złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skierowania ponownego zapytania ofertowego lub zaproszenia do negocjacji do Wykonawców, nie więcej niż trzech, którzy złożyli w kolejności najkorzystniejsze oferty.

11. Zamawiający może odrzucić ofertę:

1) która nie spełnia warunków zapytania ofertowego,

2) która wpłynęła po terminie określonym w zapytaniu.

12. Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich wymienionych kryteriów oceny.

13. W przypadku gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawce dokumentów jest niepełna lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w Zapytaniu, Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.

14.Zamawiającemu przysługuje prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, jak i po jej wyborze do czasu zawarcia umowy.

15. Wykonawca akceptuje warunki zastrzeżone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.


 

W załączeniu

1 Wzór oferty

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini

mgr Monika Międyrzecka


 

Klauzula informacyjna zamówienia których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r, str.1), dalej „RODO” informujemy, że:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini
ul. Kościuszki 18 A
55-330 Miękinia
NIP: 913-13-10-728
tel. 71 317 85 56 lub 71 736 08 50
fax. 71 736 08 58
e-mail: gops@gops.miekinia.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@gops.miekinia.pl

Dane są przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

Dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi nadzoru nad oprogramowaniem przetwarzającym dane.

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 5 lat od zakończenia postępowania lub 10 lat w przypadku zawarcia umowy o realizację zamówienia.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 130 000 złotych netto.

W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

Załączniki:

Informacja o wyborze Wykonawcy

Utworzono dnia 23.12.2022, 10:55
(.doc) 30 KB

Wzór oferty

Utworzono dnia 08.12.2022, 11:03
(.odt) 44KB

Informacje

Liczba wyświetleń: 59
Utworzono dnia: 08.12.2022
Dokument wprowadził:
Dominika Dudek
Dokument opublikował:
Dominika Dudek
Dokument wytworzył:
Dominika Dudek
Wytworzono:
08.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
GOPS Miękinia

Historia publikacji

 • 23.12.2022 10:55, Dominika Dudek
  Dodanie załącznika: Informacja o wyborze Wykonawcy
 • 08.12.2022 11:04, Dominika Dudek
  Edycja dokumentu: Zapytanie- usługi pocztowe w roku 2023
 • 08.12.2022 11:03, Dominika Dudek
  Dodanie załącznika: Wzór oferty