Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

Dodatek energetyczny

Utworzono dnia 29.04.2020

DODATEK ENERGETYCZNY

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne –

Dz.U. Z 2019r. poz. 755

 

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

 • Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.

 • Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:
  1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
  2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
  3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

 • Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego wynosi:

 1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 10,94 zł. miesięcznie;

 2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,19 zł. miesięcznie;

 3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,23 zł  miesięcznie.

 • Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. zostanie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do dnia 30 kwietnia 2021 r.

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

   

  Pobierz wniosek o dodatek energetyczny - plik PDF 73 KB

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny