Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

Dodatek elektryczny

Utworzono dnia 30.11.2022

Na mocy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wprowadzony został dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych.

Dodatek elektryczny to dodatek dla gospodarstw domowych, których główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone i wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 roku lub po tym dniu, w przypadku gdy główne źródło zostało wpisane po raz pierwszy do CEEB, lub po tym dniu  w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy.

Jeżeli główne źródło ogrzewania nie zostało zgłoszone do CEEB lub zostało zgłoszone po dniu 11 sierpnia 2022 roku wówczas organ prowadzący postępowanie zleca wywiad mający na cele weryfikację źródła ciepła wskazanego we wniosku.

Wysokość dodatku dla gospodarstwa domowego  wynosi 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia przez gospodarstwo więcej niż 5 MWh, odbiorcom przysługuje dodatek w podwyższonej wysokości w kwocie 1500 zł.

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do niniejszego wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji elektrycznej (działalność w zakresie wytwarzania energii z OZE), dodatek elektryczny nie przysługuje.

Jeśli gospodarstwo domowe otrzymało wsparcie związane z dodatkiem węglowym lub do innych źródeł ogrzewania, nie można już skorzystać z dodatku elektrycznego.

W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich. Jeśli wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono przez więcej osób, mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Istnieje możliwość uzyskania dodatku na dwa gospodarstwa mieszkające pod jednym adresem pod warunkiem administracyjnego podziału budynku na dwa odrębne lokale lub uzyskania zaświadczenia o braku możliwości ustalenia odrębnego adresu w terminie do 1 lutego 2023 roku.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można składać w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej(Dz. U. z 2022 r. poz. 2127, 2243) oraz z art. 37 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. 2022 poz. 2243)

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny