Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

Program wieloletni "Posiłek w szkole i w domu”

Utworzono dnia 01.06.2020

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini informuje, iż realizuje pomoc w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023


Program wieloletni "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023


Kto może korzystać z pomocy w formie dożywiania;
Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie rodzinom zamieszkującym na terenie gminy Miękinia, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego tj. 792 zł.
Pomoc w formie posiłku może być przyznana odpłatnie rodzinom, jeżeli ich dochód przekracza kryterium dochodowe pod warunkiem częściowej odpłatności za pomoc w formie posiłku. Warunki odpłatności reguluje Uchwała Nr  IV/30/19 Rady Gminy Miękinia z dnia 25 styczeń 2019r.
Zasady udzielania pomocy
Pomoc udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wymagane dokumenty
    1. wniosek strony
    2. zaświadczenia o dochodach netto /dochód brutto po odliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz emerytalne/ wszystkich osób wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.
    3. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego - zaświadczenie z UG o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych .
    4. w przypadku pobierania świadczeń emerytalno-rentowych – decyzję o przyznaniu świadczenia oraz odcinek ZUS o wysokości pobieranego świadczenia,
       
Realizacja wniosków
       Przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania.
       Wydanie decyzji administracyjne w terminie jednego miesiąca od daty złożenia dokumentów.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie wniosków do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini przy ul. Kościuszki 41, telefon nr 71 3178 556.e-mail: gops@gops.miekinia.pl

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny