Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY

Utworzono dnia 28.04.2020

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY (NK)

 

 • 1. Wszczęcie procedury Niebieska Karta (NK) następuje w sytuacji podejrzenia wystąpienia przemocy lub w sytuacji wystąpienia przemocy– poprzez wypełnienie formularza NK A
 • 2. Dalsze prowadzenie procedury wymaga uprawdopodobnienia podejrzenia, że w rodzinie dochodzi do przemocy.
 • 3. Wszczęcie i prowadzenie procedury NK nie wymaga zgody osoby, co do której istnieje podejrzenie, ze została dotknięta przemocą.
 • 4. Wypełnienia formularza Niebieska Karta A dokonuje przedstawiciel podmiotu, który pierwszy powziął informację o sytuacji przemocy w rodzinie.
 • 5. Druk A wypełnia się na podstawie rozmowy z osobą wobec której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie (par.2.1) lub posiadanych informacji (jeśli nawiązanie kontaktu z osobą doznającą przemocy jest niemożliwe).
 • 6. W sytuacji braku chęci współpracy osoby doznającej przemocy – należy wszcząć procedurę i podjąć działania motywujące do współpracy – już w ramach procedury Niebieska Karta
 • 7. Podczas pierwszego kontaktu z osobą doznająca przemocy należy:
  A) Przekazać formularz B osobie doznającej przemocy po uprzednim wypełnieniu rubryk dotyczących proponowanych instytucji pomocowych.
  B) W sytuacji braku możliwości kontaktu z osobą doznająca przemocy i odmowy współpracy również należy przekazać kartę B – (zaleca się osobiste przekazanie dokumentu, jeśli jest to niemożliwe można to zrobić korespondencyjnie).
  C) w przypadku, gdy osobą doznającą przemocy jest dziecko – kartę B należy przekazać osobie zgłaszającej lub dorosłemu członkowi rodziny, który nie jest sprawcą przemocy.
 • 8. Działania interwencyjne, o których mowa w par.3 podejmuje przedstawiciel podmiotu wypełniający kartę A (dotyczy to sytuacji nagłych w których występuje zagrożenie życia lub/i zdrowia).
 • 9. Zawiadomienia policji lub prokuratury obligatoryjnie dokonuje osoba inicjująca procedurę NK.
 • 10. Po wypełnieniu karty A należy niezwłocznie (7dni – datę wpływu do Zespołu Interdyscyplinarnego należy uznać za datę przekazania) przekazać ją do siedziby Zespołu Interdyscyplinarnego.
 • 11. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zwołuje spotkanie Grupy Roboczej , uprzednio informując wszystkie osoby wskazane jako skład grupy roboczej wraz z informacją na temat rodziny, której dotyczy problem.
 • 12. Przedstawiciel podmiotu, który wypełnił formularz A w czasie od wszczęcia procedury do powołania Grupy Roboczej – podejmuje działania zmierzające do realizacji obowiązków zawartych w rozporządzeniu .
 •  13. Koordynator Grupy Roboczej ustala termin posiedzenia Grupy Roboczej z udziałem osoby doznającej przemocy oraz osoby stosującej przemoc celem uzupełnienia informacji na kartach C, D. Osoba doznająca przemocy otrzymuje zaproszenie na spotkanie. Osoba stosująca przemoc otrzymuje wezwanie.
 •  14. Wypełnienie formularza C następuje jedynie na posiedzeniu Grupy Roboczej i jest obligatoryjną częścią procedury. Niestawienie się na posiedzenie Grupy Roboczej osoby doznającej przemocy nie wstrzymuje prac grupy.
 • 15. Wypełnienie formularza D powinno nastąpić na posiedzeniu Grupy Roboczej, jednak możliwe jest także wypełnienie go w innym miejscu np. w mieszkaniu.
 • 16. UWAGA: spotkania te powinny być zorganizowane w taki sposób, aby osoba doznająca przemocy miała zagwarantowane poczucie bezpieczeństwa i nie była narażona na spotkanie ze sprawcą. Konieczne jest zadbanie (przed spotkaniem) o dokładne ustalenie zasad rozmowy z przedstawicielami innych służb podczas spotkania z ofiarą przemocy – aby uniknąć zachowań powodujących wtórną wiktymizację osoby doznającej przemocy.
 • 17. Dokumentowanie kolejnych przypadków przemocy odbywa się poprzez ponowne wypełnienie formularza Niebieska Karta A (należy także przekazać formularz B) oraz formularza C.
 • 18. Zakończenie procedury – wymaga wskazania przesłanki do zakończenia – zawartej w § 18 rozporządzenia i sporządzenia protokołu zakończenia procedury. Decyzję o zakończeniu procedury podejmują jednogłośnie członkowie Grupy Roboczej i powiadamiają o tym Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny