Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych w 2023 roku

Utworzono dnia 01.09.2023

Przypominamy, iż nadal można składać wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostaroczne paliwa gazowe w 2023 r.

Osoby, które wykorzystują jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi będą mogły otrzymać refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT:

• gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi,

• źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB),

• jeśli przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Dochód oblicza się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022r. poz. 615 ze zm.).

W przypadku wniosków złożonych:

od 1 stycznia do 31 lipca 2023r. obowiązuje dochód z 2021r.

od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023r. obowiązuje dochód z 2022 r.

Refundację podatku VAT otrzyma odbiorca paliw gazowych, który wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Refundacja odpowiada podatkowi VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini w pokoju nr 1 nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Możliwe jest złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, należy jednak pamiętać o opatrzeniu takiego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Do wniosku należy dołączyć skany wymaganych dokumentów.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania refundacji podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.

Burmistrz przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu refundacji podatku VAT na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT, Burmistrz odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć:

- fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych obejmującą okres dotyczący wniosku do odbiorcy końcowego;

- dowód uiszczenia opłaty za tę fakturę.Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71 736 08 59.

ZAŁĄCZNIKI:

  • Wniosek
    Utworzono dnia 01.09.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
  • RODO
    Utworzono dnia 01.09.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny