Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

Dotyczy zgłoszenia pomocników będących obywatelami Ukrainy

Utworzono dnia 14.06.2022

Dotyczy zgłoszenia pomocników będących obywatelami Ukrainy

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że od 24 lutego 2022r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583, z późn. zm.). Zgodnie z przepisem art. 40 tej ustawy, w przypadku obywatela Ukrainy przebywającego na terytorium Polski, którego pobyt na terytorium Polski jest uznawany za legalny na podst. art. 2 ust. 1 tej ustawy, łączny czas świadczenia pomocy przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin na podstawie umów o pomocy przy zbiorach ulega przedłużeniu z mocy prawa na okres tego pobytu.

Oznacza to, że wydłużony został maksymalny okres, na który może być zawarta z pomocnikiem rolnika umowa o pomocy przy zbiorach, będąca podstawą do podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu z mocy ustawy w zakresie ograniczonym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu w KRUS.

 

Z powołanego wyżej art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wynika, że pobyt obywatela Ukrainy, który

 • przybył legalnie do Polski w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu (które zostanie wydane w przyszłości) w związku z działaniami wojennymi,
 • deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. (niezależnie od daty faktycznego przybycia do Polski). Zgodnie z kpa okres 18 miesięcy zakończy się w dniu 24 sierpnia 2023 r.

 

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy definicji legalnego pobytu odwołującej się do art. 2 ust. 1 omawianej ustawy, nie stosuje się do obywateli Ukrainy

1) posiadających:

 1. zezwolenie na pobyt stały,
 2. zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 3. zezwolenie na pobyt czasowy,
 4. status uchodźcy,
 5. ochronę uzupełniającą,
 6. zgodę na pobyt tolerowany;

 

2) którzy:

 1. złożyli w RP wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone,
 2. zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP na podst. art. 28 ust. 1 lub art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP kub których takie deklaracje zamiaru dotyczą.

 

Jak wynika z przywołanych przepisów możliwość zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach na okres dłuższy niż 180 dni w danym roku kalendarzowym nie będzie dotyczyła:

 • obywateli Ukrainy, którzy posiadają inną podstawę prawną legalnego pobytu niż określona w art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
 • obywateli Polski,
 • obywateli innych państw (o ile nie są małżonkami obywateli Ukrainy, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy).

 

W związku z powyższym objęcie pomocników rolnika obowiązkowymi ubezpieczeniami w KRUS w wydłużonym okresie, przekraczającym 180 dni w danym roku kalendarzowym wymaga zbadania, czy spełniony jest warunek ich legalnego pobytu na terytorium Polski na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy.        W tym celu rolnik zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie (w załączeniu) złożone pod odpowiedzialnością karną, co do warunków legalnego pobytu, na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy, pomocników rolnika:

 • będących obywatelami Ukrainy lub małżonków obywateli Ukrainy,
 • przybyłych na terytorium Polski od dnia 24 lutego 2022 r.,
 • świadczących pomoc w okresie wykraczającym poza 180 dni w danym roku kalendarzowym.

 

Niedostarczenie przez rolnika stosownego oświadczenia skutkować będzie pozostawieniem zgłoszenia bez rozpoznania w części dotyczącej ubezpieczenia na okres powyżej 180 dni w danym roku kalendarzowym.

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny