Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

ul. Kościuszki 18A, 55-330 Miękinia

 

Zapytanie- paczki

Miękinia 02.03.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini.


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie przygotowania i dostarczenia produktów żywnościowych w formie paczki rzeczowej.

1. Przedmiot zamówienia, w tym inne istotne warunki udzielania zamówienia:

 • Przewidziana ilość paczek: 15 sztuk.

 • Przygotowane paczki winny składać się z :

  -ciasto pakowane babka 400g – 1szt,
  -herbata czarna 40 x1,4g – 1 opak,
  -majonez 300ml – 1 szt,
  -żurek instant 55g – 2 opak,
  -ryż – 1kg,

  - cukier – 1kg,
  -mąka – 1kg,
  -ćwikła z chrzanem 350g– 1 szt,
  -dżem – 1szt,
  -czekolada mleczna 100g -1 szt,
  -olej rzepakowy 900ml – 1 szt,
  -kukurydza
  konserwowa 400g – 1 szt,
  -Makaron 400g– 1 opak,
  -kiełbasa biała
  parzona hermetycznie pakowana 400g – 1 opak
  -groszek konserwowy 400g – 1szt.,

   

2. Warunki stawiane Wykonawcy:

Płatność za zamówienie przelewem na podstawie Faktury VAT

3. Termin realizacji zamówienia:

04.04.2023r., na godz. 1430, miejsce : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini, ul. Kościuszki 18A, 55-330 Miękinia.

4. Kryteria oceny:

100% cena:

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

5. Osoba uprawniona do kontaktów:

Dominika Dudek tel. 71 736 08 50 e-mail: gops@gops.miekinia.pl

6. Ofertę należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2023 roku w formie:

1) pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: ul. Kościuszki 18 A, 55-330 Miękinia

lub

2) w wersji elektronicznej na adres e-mail: gops@gops.miekinia.pl

7. Do oferty należy dołączyć

1) informację dotyczącą warunków płatności,

2) oświadczenie dot. gwarancji nie zmienności sumy łącznej paczki.

8. Zamawiający przewiduje złożenie oferty na formularzu sporządzonym przez Wykonawcę.

9. Zamawiający, zastrzega sobie prawo zmiany treści zapytania ofertowego. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie ogłoszona w taki sam sposób, w jaki upubliczniono zapytanie.

10.Dopuszcza się możliwość negocjacji złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skierowania ponownego zapytania ofertowego lub zaproszenia do negocjacji do Wykonawców, nie więcej niż trzech, którzy złożyli w kolejności najkorzystniejsze oferty.

11. Zamawiający może odrzucić ofertę:

1) która nie spełnia warunków zapytania ofertowego,

2) która wpłynęła po terminie określonym w zapytaniu.

12. Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich wymienionych kryteriów oceny.

13. W przypadku gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawce dokumentów jest niepełna lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w Zapytaniu, Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.

14.Zamawiającemu przysługuje prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, jak i po jej wyborze do czasu zawarcia umowy.

15. Wykonawca akceptuje warunki zastrzeżone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

 

 

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini

mgr Monika Międzyrzecka

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r, str.1), dalej „RODO” informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini
ul. Kościuszki 18 A
55-330 Miękinia
NIP: 913-13-10-728
tel. 71 317 85 56 lub 71 736 08 50
fax. 71 736 08 58
e-mail: gops@gops.miekinia.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@gops.miekinia.pl

Dane są przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

Dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi nadzoru nad oprogramowaniem przetwarzającym dane.

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 5 lat od zakończenia postępowania lub 10 lat w przypadku zawarcia umowy o realizację zamówienia.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 11 września 2019r .- prawo zamówień publicznych dalej „Pzp”

Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 130 000 złotych netto.

W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

Załączniki:

Informaca o wyborze Wykonawcy

Utworzono dnia 17.03.2023, 08:55
(.doc) 29KB

Informacje

Liczba wyświetleń: 70
Utworzono dnia: 02.03.2023
Dokument wprowadził:
Dominika Dudek
Dokument opublikował:
Dominika Dudek
Dokument wytworzył:
Dominika Dudek
Wytworzono:
02.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
GOPS Miękinia

Historia publikacji

 • 17.03.2023 08:55, Dominika Dudek
  Dodanie załącznika: Informaca o wyborze Wykonawcy
 • 02.03.2023 10:48, Dominika Dudek
  Edycja dokumentu: Zapytanie- paczki
 • 02.03.2023 10:47, Dominika Dudek
  Dodanie dokumentu: Zapytanie- paczki