Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

Komu przysługuje KARTA DUŻEJ RODZINY

Utworzono dnia 01.06.2020

KARTA DUŻEJ RODZINY

PODSTAWA PRAWNA


Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów partnerskich m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej, transportowej, kulturalnej czy rekreacyjnej.
Aktualna lista partnerów Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny dostępna jest pod adresem

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.
Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni — w stosunku do co najmniej trojga dzieci — władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
- w wieku do 18. roku życia
- w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej, 
- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
- ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.


Karta Dużej Rodziny jest wydawana na następujący okres:
- rodzicom oraz małżonkom rodziców — na czas nieokreślony, 
- dzieciom — do ukończenia 18. roku życia, 
- dzieciom, które dalej uczą się w szkole lub studiują — do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia, 
- dzieciom niepełnosprawnym — na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny". Aby skorzystać ze zniżki, wystarczy pokazać Kartę Dużej Rodziny. Każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny może korzystać z Karty osobno.


Karta Dużej Rodziny jest przyznawana niezależnie od dochodu rodziny.

 

Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (plastikowej) oraz elektronicznej. Ubiegając się o Kartę Dużej Rodziny, można zrezygnować z tradycyjnej formy Karty. Kartę elektroniczną wyświetla się na urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety) w aplikacji mKDR, która posiada funkcjonalności ułatwiające korzystanie z uprawnień, m.in. mapę z geolokalizacją, umożliwiającą szybkie znalezienie najbliższych punktów, w których honorowana jest Karta, a także powiadomienia o nowych Partnerach Karty i ich ofertach.

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że osoba wnosi o domówienie tradycyjnej formy Karty, wówczas ponosi opłatę w wysokości 10zł za jedną kartę. W przypadku zagubienia lub kradzieży Karty Dużej Rodziny – istnieje możliwość wyrobienia duplikatu Karty. W tym celu należy uiścić opłatę w wysokości 13zł za jedną kartę. Wysokość opłat jest wskazana w obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 lutego 2023r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu.


Opłaty należy wnieść na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini, po osobistym lub telefonicznym kontakcie z pracownikiem GOPS.

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny