Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

Zespół Interdyscyplinarny

W Gminie Miękinia przy siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, w skład, którego wchodzą przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Straży Gminnej, Zespołów Szkolno - Przedszkolnych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ochrony zdrowia, Sądu, Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Samorządowego Ośrodka Kultury oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Zespół Interdyscyplinarny w Miękini realizuje zadania określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miękinia na lata 2022-2026

Do działań prowadzonych przez Zespół Interdyscyplinarny w Miękini należą między innymi:

 • diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;
 • inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 • powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;
 • monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;
 • kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;

W ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego, Przewodniczący Zespołu powoływał grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. Zadnia realizowane przez Grupy Robocze to m.in. opracowanie i realizacja indywidualnego planu pomocy rodzinie, monitorowanie rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.

Do zadań grup diagnostyczno-pomocowych należy w szczególności:

 • dokonanie, na podstawie procedury „Niebieskie Karty”, oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia;
 • realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”;


 

 

AKTUALNOŚCI:

Plany pracy

Utworzono dnia 29.04.2020

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Miękini

Utworzono dnia 28.04.2020

Terminy posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego

Utworzono dnia 28.04.2020

Dyżur Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego

Utworzono dnia 28.04.2020

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny