Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Utworzono dnia 29.04.2020

 Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje  w wysokości 215,84 zł miesięcznie.

 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

 Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 

 • 1) niepełnosprawnemu dziecku;

 • 2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 • 3) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

 • 4) osobie, która ukończyła 75 lat.

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 

 • 1) osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;

 • 2) osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;

 • 3) jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Składanie wniosku i ustalenie prawa

 

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują na wniosek- w drodze decyzji administracyjnej.

Formularze wniosków oraz załączników do wniosku niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń udostępnia GOPS. Można je również pobrać z zakładki : Wnioski i Formularze

 

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami

W przypadku, gdy :

 

 • 1) został złożony nieprawidłowo wypełniony wniosek- podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania,

 • 2) osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów- podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów.

 

Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony- chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do tych świadczeń ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

 

Jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego- prawo do wnioskowanego świadczenia ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

 

W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia- prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia,jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych świadczeń oraz złożyła wniosek o ustalenie:

 

 • 1) niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia i

 • 2) prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.

 

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku

 

 • 1) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

 • 2) orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo

 • 3) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 • 4) dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny.

   

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

 

Wypłata

 

Świadczenia rodzinne wypłaca się do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie.

W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń po 10 dniu miesiąca - świadczenia za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny